Zaznacz stronę

Prelegenci

bp Serafin (Władimir Leonidowicz Amielczenkow), ur. 1985 w Smoleńsku
Rosyjski biskup prawosławny eparchii moskiewskiej miejskiej, kierownik synodalnego wydziału ds. młodzieży. Stopień naukowy doktora teologii uzyskał na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na podstawie dysertacji „Święty męczennik Serafin (Ostroumow), arcybiskup smoleński oraz jego duszpasterstwo w Polsce i Rosji”. Jego chirotonia biskupia odbyła się w 2017 r. – był wówczas najmłodszym biskupem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. W latach 2018-2019 był rektorem Petersburskiej Akademii Duchownej.

dr Jacek Bartosiak, ur. 1976
Prawnik, ekspert do spraw geopolityki i strategii, uczestnik debaty na temat sytuacji strategicznej Europy Środkowowschodniej i uwarunkowań geostrategicznych regionu. Założyciel i właściciel firmy Strategy&Future, ośrodka myśli geopolitycznej, którego ambicją jest przedstawianie i wyjaśnianie zjawisk oraz trendów kształtujących współczesny świat. Współzałożyciel Play of Battle, Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji Pułaskiego, Senior Fellow w The Potomac Foundation w Waszyngtonie. Był partnerem zarządzającym w kancelarii adwokackiej zajmującej się obsługą biznesu. Popularny publicysta, wykładowca i youtuber.

prof. Krzysztof Biedrzycki, ur. 1960 w Krakowie
Profesor w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Historyk literatury XX wieku, krytyk literacki i filmowy. Głównym nurtem jego badań jest współczesna poezja polska. Wykładał literaturę polską w Stanach Zjednoczonych, uczył języka polskiego we Francji. Był zapraszany z wykładami na zagraniczne uniwersytety, m.in. Harvard University, Paris IV La Sorbonne i Uniwersytet Wileński. Członek redakcji pism „Edukacja” (od 2011) i „Polonistyka. Innowacje” (od 2015).

bp Jan Cieślar, ur. 1967 w Cieszynie
Biskup diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Konsekrowany w  2010 r. po wyborze na zwierzchnika diecezji warszawskiej. We wrześniu 2020 r. Synod Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wybrał go na kolejną kadencję biskupią (2020-2030).

bp Andrzej Czaja, ur. 1963 w Oleśnie na Górnym Śląsku
Biskup diecezjalny opolski, dogmatyk i ekumenista. W latach 1993-2009 był wykładowcą na Wydziale Teologii KUL, obecnie pracuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, którego jest też Wielkim Kanclerzem. Jest współautorem podręcznika akademickiego „Dogmatyka”. W Konferencji Episkopatu Polski przewodniczy Zespołowi ds. Ruchów Intronizacyjnych, jest członkiem Komisji Nauki Wiary oraz Rad ds. Ekumenizmu i Duszpasterstwa Młodzieży.

ks. dr Manfred Deselaers, ur. 1955 w Düsseldorfie
Niemiecki ksiądz katolicki, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, pracownik działu edukacyjnego Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Koncentruje się na religijnym znaczeniu pamięci o Auschwitz. Po semestrze studiów prawniczych w Bonn, w latach 1975-1976 jako wolontariusz niemieckiej organizacji Akcja Znaku Pokuty/Służby na Rzecz Pokoju pracował w ośrodku dla niepełnosprawnych dzieci w Jerozolimie. Następnie studiował teologię w Tübingen i Chicago. W 1983 przyjął święcenia kapłańskie. Od 1989 rozpoczął w Polsce pracę na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.

o. Tomasz Dostatni, ur. 1964 w Poznaniu
Dominikanin, duszpasterz, publicysta. W latach 1990-1995 mieszkał i pracował w Pradze. Następnie przez 5 lat kierował Wydawnictwem „W drodze”. Od roku 2000 do 2020 był duszpasterzem w Lublinie, gdzie m.in. organizował „Debaty Dwóch Ambon” i był prezesem fundacji „Ponad granicami”. Jest zaangażowany w ruch ekumeniczny, dialog z innymi religiami oraz dialog społeczny. Autor wielu książek, m.in. „Zza bramy klasztoru”, „Przekraczać mury”, „Duchowe wędrowanie”. Prowadzi także na YouTube kanał „Otwarta brama”. Mieszka w Szczecinie.

kard. Stanisław Dziwisz, ur. 1939 r. w Rabie Wyżnej
Arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej, były osobisty sekretarz i kapelan arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły (1966-1978), a później papieża Jana Pawła II (1978-2005). W 2006 roku podniesiony do godności kardynalskiej. Inicjator budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” i promotor kultu papieża Polaka. Autor lub współautor wielu książek i wspomnień o Janie Pawle II.

prof. Robert Gliński, ur. 1952 w Warszawie
Reżyser i scenarzysta filmowy i teatralny. Twórca nagradzanych filmów „Cześć Tereska”, „Wróżby kumaka”, „Wszystko co najważniejsze”. W jego dorobku są zarówno filmy dokumentalne, jak science-fiction, komedie i dramaty. Do większości z nich sam pisze scenariusze. W 2001 r. reżyser otrzymał „Paszport Polityki”, w 2002 r. doroczną nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie filmu. W latach 2008-2012 był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 2011-2013 kierował Teatrem Powszechnym w Warszawie.

prof. Bogdan Góralczyk, ur. 1954 w Siedlcach
Politolog, sinolog, publicysta, dyplomata, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-1998 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech, 2003-2008 był ambasadorem RP w Tajlandii, na Filipinach i w dawnej Birmie. Jego zainteresowania obejmują współczesne stosunki międzynarodowe, w tym szczególnie globalizację i wyzwania globalne, Chiny, Azję Wschodnią i Południowo-Wschodnią na arenie międzynarodowej, pozycję międzynarodową UE i integrację europejską, a także problematykę węgierską.

prof. Marzena Górecka, ur. 1964 w Lublinie
Literaturoznawca, germanistka, wykładowca akademicki KUL. Ukończyła studia z zakresu filologii germańskiej, literatury włoskiej i historii Kościoła. Obszar jej poszukiwań badawczych obejmuje niemiecką mistykę średniowiecza, baroku i pietyzmu, niemieckojęzyczną literaturę szwajcarską XX w. i sztukę przekładu literackiego. Jest współredaktorką polskiej edycji Opera Omnia Josepha Ratzingera.

ks. prof. Krzysztof Góźdź, ur. 1955 w Lubartowie
Teolog, dogmatyk, wykładowca akademicki KUL, kapelan Jego Świątobliwości Benedykta XVI, redaktor polskiej edycji Opera Omnia Josepha Ratzingera, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej – organu eksperckiego watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, konsultor Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski, członek Prezydium Rady Doskonałości Naukowej (od 2019) i przewodniczący Zespołu Nauk Teologicznych RDN. W latach 1999-2002 był dyrektorem Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Lublinie.

ks. dr Christian Hartl, ur. 1964 r. w Herrschingu
Po doktoracie w Innsbrucku w 2000 r. został zastępcą rektora, a w 2003 rektorem seminarium duchownego w Augsburgu. Od 2009 r. był kapelanem szpitala w Bad Heilbrunn oraz wykładowcą homiletyki w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej w Benediktbeuern. W latach 2012-2016 był ojcem duchownym w seminarium dla późnych powołań kapłańskich w Lantershofen. Od 2016 r. jest dyrektorem wykonawczym Renovabis, organizacji charytatywnej powołanej w 1993 r., by nieść pomoc katolikom w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

prof. Arkadiusz Jabłoński, ur. 1963 w Sławniowicach
Socjolog i filozof społeczny, dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL. Jego zainteresowania naukowe obejmują historię idei, metodologię nauk społecznych, teorie socjologiczne, współczesne koncepcje społeczeństwa wiedzy, zarówno w wymiarze teoretycznym (teorie wiedzy i nauki, epistemologia społeczna), jak i konkretnych przejawów empirycznych (analizy sektora badawczo-rozwojowego, polityka edukacyjna). Jest popularnym komentatorem życia politycznego w Polsce.

ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL, ur. 1968 w Lublinie
Teolog, wykładowca akademicki KUL. Problematyka jego badań naukowych obejmuje teologię fundamentalną (metodologia, eklezjologia fundamentalna) i inne dyscypliny teologiczne, filozofię (zwł. Boga, religii, poznania), relację nauki do problematyki teologicznej i wiarygodności chrześcijaństwa, współczesne wyzwania dla wiarygodności i tożsamości Kościoła (sekularyzacja, dechrystianizacja, postmodernizm a wiara, znaki wiarygodności Kościoła, współczesna krytyka Kościoła).

Symcha Keller, ur. 1963 w Łodzi
Kantor i rabin, kontynuator muzycznej tradycji chasydów w Polsce. Były Przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz były przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. Wraz z zespołem wykonuje współczesne aranżacje muzyki chasydzkiej. Występował m.in. w czasie pielgrzymek do Polski papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także na takich uroczystościach jak 60. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, czy rocznica powstania w Getcie Warszawskim.

kard. Kurt Koch, ur. 1950 w Emmenbrücke
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Teolog dogmatyk, ekumenista, eklezjolog. Rektor Uniwersytetu w Lucernie. W 1995 nominowany na biskupa rodzinnej Bazylei. Przez 9 lat był wiceprzewodniczącym, następnie od 2007 do 2010 przewodniczącym Konferencji Episkopatu Szwajcarii. Był członkiem Komisji ds. Dialogu Ewangelicko-Rzymskokatolickiego oraz Komisji Ekumenicznej Konferencji Episkopatu Szwajcarii. Od 2002 r. jest członkiem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, od 2010 r. jej przewodniczącym. W tym samym roku został mianowany członkiem Kongregacji Nauki Wiary. Był także członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej Katolicko-Prawosławnej oraz członkiem Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Katolicko-Luterańskiego. Od 2013 r. jest również członkiem Kongregacji ds. Wychowania Chrześcijańskiego, Kongregacji ds. Biskupów oraz Kongregacji ds. Świętych; do 2014 r. był członkiem Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Mianowany kardynałem na konsystorzu 20 listopada 2010 r.

prof. Leszek Mądzik, ur. 1945 w Bartoszowinach
Scenograf, reżyser, malarz, fotograf, dyrektor teatru, profesor uniwersytecki. Od początku swej pracy artystycznej związany z KUL. W 1966 r. rozpoczął studia na historii sztuki, a już rok później został scenografem w Teatrze Akademickim. Trzy lata później rozpoczął pracę nad własnym, autorskim teatrem ? Sceną Plastyczną KUL, który w ciągu pięćdziesięciu lat istnienia z sukcesami gościł na scenach w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki. W swoich sztukach oddziałuje na emocje widza za pomocą obrazów wyłanianych z mroku, to teatr pozbawiony słów, spektaklom towarzyszy muzyka, którą tworzą wybitni polscy kompozytorzy. Nazywany jest sztuką narracji plastycznej czy teatrem bezsłownej prawdy.

prof. Marek Melnyk, ur. 1967
Historyk, publicysta, wykładowca akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują komunikację konfesyjną, aksjologię dialogu, pogranicza kulturowe, historię idei religijnych na cywilizacyjnym styku bizantyńsko-ruskim i łacińsko-polskim, Polsko-Ukraińskie dziedzictwo kulturowe dawnej Rzeczpospolitej oraz relacje polsko-ukraińskie

Leszek Możdżer, ur. 1971 w Gdańsku
Pianista i kompozytor, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. Światowej klasy pianista, odważny eksplorator i oryginalny twórca, wyróżniający się własnym językiem muzycznym. Nagrywał płyty z najwybitniejszymi polskimi muzykami jazzowymi, m.in. Tomaszem Stańką, Michałem Urbaniakiem, Henrykiem Miśkiewiczem czy Anną Marią Jopek. Od lat współpracuje z Janem Kaczmarkiem, m.in. przy nagrodzonej Oscarem ścieżce dźwiękowej do filmu Finding Neverland. Koncertował i nagrywał też z międzynarodowymi gwiazdami, takimi jak: David Friesen, Pat Metheny, Arthur Blythe, Buster Williams, Billy Harper. Najpełniej odnajduje się w projektach solowych i autorskiego trio z Larsem Danielssonem i Zoharem Fresco. Nagrał ponad 100 albumów.

kard. Gerhard Ludwig Müller, ur. 1947 w Finthen
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017 i przewodniczący Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, kardynał diakon od 2014 r. W latach 1986-2002 kierował Katedrą Dogmatyki na Uniwersytecie Monachijskim. Owocem jego pracy jest m.in. pomnikowa Dogmatyka katolicka dla studium i praktyki teologii. W latach 2002-2012 był biskupem Ratyzbony. W 2007 został mianowany członkiem Kongregacji Nauki Wiary, a od 2009 również członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury. Był jednym z najbliższych współpracowników papieża Benedykta XVI.

ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, ur. 1971 w Stalowej Woli
Teolog, dogmatyk, wykładowca akademicki KUL, członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, współpracownik Fundacji Edwarda Schillebeeckxa. Dziedziny jego zainteresowań to: mariologia, eklezjologia i metodologia teologiczna. Od 2010 jest cenzorem ksiąg religijnych przy Kurii Metropolitalnej w Lublinie. W latach 2004-2008 pełnił funkcję redaktora odpowiedzialnego za lubelską edycję tygodnika katolickiego „Niedziela”.

ks. prof. Józef Niewiadomski, ur. 1951 w Rozkoszówce pod Uchaniami
Teolog. Ukończył seminarium duchowne w Lublinie, a także studia teologiczne na Uniwersytecie w Innsbrucku. Po święceniach kapłańskich w Rzymie w 1975 r. kontynuował studia filozoficzne. Od 1996 r. jest profesorem dogmatyki na Fakultecie Teologicznym w Innsbrucku. Znany jest z licznych wykładów oraz wystąpień radiowo-telewizyjnych w kraju, jak i poza jego granicami.

bp Krzysztof Nitkiewicz, ur. 1960 w Białymstoku
Biskup sandomierski, konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, prałat honorowy Jego Świątobliwości. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Katolickim i Kościołem Prawosławnym, Przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Przewodniczącym Rady ds. Ekumenizmu oraz członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej. W latach 1992-2009 pracował w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich w Rzymie, od roku 2002 był jej podsekretarzem. Wykładał jednocześnie prawo na Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie.

ks. prof. Sławomir Pawłowski, ur. 1966 w Chełmnie
Pallotyn, Teolog, dogmatyk, ekumenista, wykładowca akademicki KUL. Do głównych kierunków jego badań należy dogmatyka fundamentalna, katolickie zasady ekumenizmu, historia i dokumentacja ruchu ekumenicznego, a także Katechizm Kościoła katolickiego ze szczególnym uwzględnieniem aspektu dogmatycznego i ekumenicznego. Był sekretarzem Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Przewodniczy Archidiecezjalnej Radzie Ekumenicznej przy Metropolicie Lubelskim.

Grzegorz Polak, ur. 1952
Dziennikarz, publicysta, autor książek, działacz ekumeniczny. Był dziennikarzem między innymi: „Więzi”, „Gazety Wyborczej”, „Słowa Powszechnego”, Religia.tv, a w latach 1993-1999 kierował działem krajowym Katolickiej Agencji Informacyjnej. Autor i wydawca serii o Janie Pawle II. Autor pierwszego w Polsce leksykonu „Kto jest kim w Kościele”. Autor, współautor i redaktor ponad dwudziestu książek o tematyce ekumenicznej, hagiograficznej oraz poświęconych pontyfikatowi Jana Pawła II. Obecnie szef działu merytorycznego w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Anna Rastawicka, ur. 1944 w Warszawie
Propagatorka nauczania Prymasa Tysiąclecia, pracując w latach 1969-1981 w Sekretariacie Prymasa Polski, gdzie zajmowała się redakcją przemówień, należała do grona osób z jego najbliższego otoczenia. Od 1981 roku pracuje w Instytucie Prymasowskim i działa na rzecz utrwalenia duchowego dziedzictwa, nauczania i zachowania pamięci o kard. Stefanie Wyszyńskim poprzez działalność wydawniczą i popularyzatorską. Współpracuje jako konsultant merytoryczny z Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

abp Grzegorz Ryś, ur. 1964 w Krakowie
Arcybiskup metropolita łódzki, wcześniej biskup pomocniczy krakowski. Historyk Kościoła, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, w latach 2007-2011 rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Od 2011 r. przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP. Od 2012 r. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej. Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, autor wielu książek poświęconych historii Kościoła, teologii i ewangelizacji, które cieszą się dużym uznaniem czytelników. Ceniony rekolekcjonista.

Peter Seewald, ur. 1954 w Bochum
Niemiecki dziennikarz i pisarz. Współpracował z gazetami „Der Spiegel”, „Stern” i magazynu „Süddeutsche Zeitung”. Autor serii rozmów z Josephem Ratzingerem, które ukazały się w przetłumaczonych na 16 języków książkach – Sól ziemi oraz Bóg i świat. Pod wpływem rozmów z kardynałem powrócił wraz z rodziną do Kościoła katolickiego.

prof. Paweł Skibiński, ur. 1973 w Warszawie
Historyk, politolog i publicysta, wykładowca historii najnowszej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie historii najnowszej, Kościoła katolickiego w XX wieku oraz osoby i nauczania Prymasa Wyszyńskiego. Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego wydania codziennych zapisek Pro memoria Stefana Wyszyńskiego. W latach 2010-2015 dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przy Archidiecezji Warszawskiej.

ks. prof. Robert Skrzypczak, ur. 1964 w Głuchołazach
Katechista, duszpasterz akademicki, wykładowca dogmatyki w Akademii Katolickiej w Warszawie. Członek Rady Naukowej Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Autor kilkunastu książek, tłumacz, publicysta. Laureat nagrody Totus 2013 za propagowanie nauczania Jana Pawła II. W czerwcu 2020 powołany w skład Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

prof. Paweł Śpiewak, ur. 1951 w Warszawie
Socjolog i historyk idei, wykładowca akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, poseł na Sejm V kadencji, od 2011 dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 1979 był współzałożycielem podziemnego kwartalnika „Res Publica”. Zajmuje się socjologią polityki, historią myśli i filozofii społecznej oraz teorią polityki, zwłaszcza myśli liberalnej i konserwatywnej. Jest publicystą i komentatorem przemian politycznych i społecznych w Polsce i Europie Środkowej.

ks. prof. Robert Woźniak, ur. 1974
Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, współpracownik Papieskiej Akademii Teologicznej przy Papieskiej Radzie ds. Kultury. Zajmuje się teologią trynitarną (teologiczne rozumienie postmodernizmu i wykorzystanie fenomenologii jako metody teologicznej) oraz relacjami między nauką a religią. W 2008 został laureatem Nagrody im. księdza Józefa Tischnera za książkę „Przyszłość, teologia, społeczeństwo”.

o. dr Maciej Zięba, ur. 1954 we Wrocławiu
Dominikanin, doktor filozofii, założyciel i prezes Instytutu Tertio Millennio w Krakowie, członek rady programowej Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Działacz opozycji demokratycznej w Polsce. Przez dwie kadencje prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów (1998-2006). Członek Synodu Biskupów Europy, Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, przez dwie kadencje konsultor Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Współzałożyciel Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Organizator i dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności (2007-2010).

prof. Andrzej Zybertowicz, ur. 1954 w Bydgoszczy
Socjolog i publicysta. Doradca społeczny Prezydenta RP do spraw bezpieczeństwa państwa i doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W 2006 był ekspertem Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu socjologii wiedzy i teorii społecznej, m.in. bada wpływ nieformalnych grup interesów na funkcjonowanie demokratycznych organizmów państwowych. Jest aktywnym komentatorem życia społeczno-politycznego.

prof. Sławomir Żurek, ur. 1967 w Lublinie
Literaturoznawca i dydaktyk języka polskiego. Kieruje Pracownią Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Międzynarodowym Ośrodkiem Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej. Prowadzi badania nad historią literatury polskiej XX i XXI w. i literaturą polsko-żydowską. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także historia i kultura żydowska, dialog chrześcijańsko-żydowski oraz ekumenizm.

 

Organizatorzy:
rz_logo_male rz_logo_male rz_logo_male

Komitet Medialny:
tvp_logo tvp_lublin_logo

rz_logo_maleniedzielagosc_patronat
logo_kai